BẢN ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KH NĂM HỌC 2020-2021

Thứ năm - 02/12/2021 09:36
Đăng ký chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường
UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON VẠN PHÚC
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ
Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm học 2020 - 2021

I/. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU:
 
Nội dung Chỉ  tiêu phấn đấu của nhà trường Chỉ tiêu của quận
- Tỷ lệ huy động trẻ MN ra lớp: (các trường công lập tính cả số lượng trẻ hiện đang học trong các nhóm lớp MN tư thục trên địa bàn phân công phụ trách):
+ Nhà trẻ:
+ Mẫu giáo:70%
100%70%
100%
- Tỷ lệ trẻ SDD thể nhẹ cân: Dưới 2% Dưới 2%
- Tỷ lệ trẻ SDD thể thấp còi: Dưới 2% Dưới 2%
- Tỷ lệ trẻ đạt chuẩn phát triển độ tuổi:
 + Tỷ lệ trẻ Nhà trẻ
+ Tỷ lệ trẻ Mẫu giáo

100%
100%
Trên 90%
Trên 90%
Trên 90%
- Tỉ lệ % giáo viên công lập đạt trình độ đào tạo trên chuẩn (đại học) 89% 80%
- Tỉ lệ % giáo viên tư thục đạt trình độ đào tạo trên chuẩn (đại học)   40%
- Tỉ lệ % giáo viên xếp loại chuẩn nghể nghiệp đạt từ khá trở lên (đánh giá đúng thực chất) 75%  
- Tỉ lệ % giáo viên là đảng viên 45% 35 – 40%
- Trường đạt CQG: công nhận lại, công nhận mới vào năm? Công nhận lại năm 2024 70% các trường công lập
- Trường đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng (mức độ?) Mức độ 2 - Ngoài công lập: 20%
- Công lập: 60%
- Số trường đăng ký xây dựng trường học hạnh phúc 01 100% trường MN
- Số lớp học đăng ký mô hình lớp học hạnh phúc 18  
- Danh hiệu thi đua tập thể: Lao động tiên tiến  
- Danh hiệu thi đua cá nhân:
+ CSTĐ cấp Thành phố:
+ CSTĐ cấp cơ sở:
+ LĐTT:


08
45
 
II/ Các giải pháp cụ thể
            1/ Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, xây dựng trường học hạnh phúc:
 
Nội dung Ghi ngắn gọn kết quả cần đạt
- Lưu trữ, triển khai đầy đủ các văn bản chỉ đạo các cấp về thực hiện hiện vụ năm học và chuyên đề trọng tâm về xây dựng trường học hạnh phúc (sổ công văn đến, lưu file văn bản theo lĩnh vực; biên bản các cuộc họp có nội dung triển khai văn bản a, b, c…)
 
- Nhà trường có danh mục các văn bản các cấp, các ngành liên quan đến lĩnh vực GDMN và chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc được lưu đầy đủ tại Hồ sơ của nhà trường và các nhóm lớp
- Nhà trường triển khai tới 100% đội ngũ CBGVNV trong nhà trường các văn bản về thực hiện nhiệm vụ năm học và chuyên đề trọng tâm xây dựng trường học hạnh phúc trong các cuộc họp Hội đồng, họp chuyên môn, sinh hoạt chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên…
- Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 15/5/2018 tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo
- Thông tư số 13/210/TT-BGD ĐT ngày 15/4/2010 ban hành quy định về Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN. Hai văn bản được triển khai trong buổi họp hội đồng sư phạm ngày 30/8
- Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 về việc chấn chỉnh các khoản thu đầu năm 2020-2021. Được triển khai vào cuộc họp đại diện hội cha mẹ học sinh của nhà trường( 15/9) và cuộc họp hội cha mẹ học sinh các nhóm lớp( 18/9)
-Văn bản số 3099/SGDĐT- GDMN V/v hướng dẫn quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020-2021 kèm theo tiêu chí “ Trường, lớp mầm non Hạnh Phúc”
- Văn bản số 861/PGDĐT- MN, kế hoạch năm học của phòng giáo dục với chủ đề trọng tâm năm học “ Thực chất, hiệu quả trường, lớp mầm non Hạnh Phúc”. Được triển khai họp hội đồng ngày 23/9.
- Thông tư số 11/2020/TT-BGDĐT ngày 19/5/2020 hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập.
- Kế hoạch số 157/KH-BDG ĐT ngày 13/3/2020 kế hoạch triển khai thực hiện chuyên đề đẩy mạnh phòng chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN.
- Kế hoạch số 979/KH-SGDĐT ngày 27/3/2020 kế hoạch thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN” trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Ba văn bản trên được triển khai tại Hội nghị CBCCVC ngày 3/10.
- Lưu sổ công văn đến; lưu file theo lĩnh vực (Hệ thống VB của NT, VB chuyên môn, VB nuôi dưỡng…);
 
- Xây dựng các Quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, công văn, báo cáo... triển khai nhiệm vụ năm học và chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc được lưu trữ đầy đủ, khoa học (sổ công văn đi, tập file lưu văn bản theo từng lĩnh vực đảm bảo đầy đủ thông tin, thể thức văn bản) Ghi tên các loại QĐ, kế hoạch, công văn, hướng dẫn nhà trường ban hành, triển khai trong năm học:
- KH thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 số 63/KH-MNVP ngày 23/09/2020
- KH giáo dục số 64/KHCM-MNVP ngày 24/09/2020 
-KH chăm sóc nuôi dưỡng số 65/KH-MNVP ngày 25/09/2020
-KH số 57/KH-MNVP ngày 07/09/2020 về Kế hoạch y tế học đường
-QĐ số:  58/KH-MNVP  ngày 07/09/2020veef việc Thành lập đội sung kích phòng chống dịch bệnh
-KH số 59/KH-MNVP ngày 07/09/2020 về công tác phòng chống dịch bệnh( sốt xuất huyết, chân tay miệng)
-KH số11/KH-MNVP ngày 30/01/2020 về phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virut Corona
+ KH số 56/KH-MNVP ngày 30/07/2020 về Phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
-KH số  60/KH-MNVP ngày 08/09/2020 về PCCC và cứu nạn cứu hộ
- KH số 61/ KH- MNVP ngày 09/09/2020 về thực hiện việc đánh giá, phân loại CB, CC,VC năm học 2020-2021
- KH số 62/KH – MNVP ngày 25/09/2020 về Đẩy mạnh môi trường văn hóa, ứng xử thân thiện trong trường mầm non.
- KH số 64A/KH-MNVP ngày 24/09/2020 về “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”
Kế hoạch số 66/KH-MNVP ngày 03/10/2020 về công tác kiểm tra nội bộ trường học
 
-  Triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của nhà trường và chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc trong năm học hiệu quả, đúng người, rõ việc (thể hiện trong các biên bản họp, sổ ghi chép của nhà trường, của cá nhân hoặc thông qua văn bản giao nhiệm vụ từng công việc cụ thể cho từng thành viên trong đó rõ nội dung công việc, rõ tiến độ hoàn thành…) -Nhà trường có xây dựng kế hoạch trọng tâm tháng về triển khai nhiệm vụ năm học và chuyên đề Xây dựng trường học hạnh phúc được triển khai vào buổi họp hội đồng giáo dục hàng tháng được thể hiện trong sổ ghi biên bản họp Hội đồng trường và trong sổ công tác của CBGVNV:
+ Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản lý của BGH
+ Giúp CBGVNV nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng trong việc tạo dựng, duy trì nhà trường, mà ở đó trẻ, CBGVNV được yêu thương, được tôn trọng, được an toàn, được hiểu và được có giá trị.
+ Phát triển môi trường nhà trường thân thiện, văn minh, bền vững.
+ Giúp Công đoàn nhà trường chủ động trong tổ chức và biết cách tham gia với chuyên môn, các đoàn thể khác trong nhà trường tổ chức, hướng dẫn và tạo điều kiện cho CBGVNV thực hiện các nội dung xây dựng trường học hạnh phúc phù hợp với điều kiện địa phương.
+ Ghi nhận tôn vinh, khen thưởng kịp thời các cá nhân có nhiều cố gắng và hiệu quả quá trình triển khai xây dựng trường học hạnh phúc. Từ đó nhân rộng, lan tỏa trong phạm vi nhà trường.
 
- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, xây – -- Tổ chức tập huấn hướng dẫn xây dựng điểm, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm…để bồi dưỡng đội ngũ thực hiện các nhiệm vụ năm học và xây dựng trường học hạnh phúc (kế hoạch bồi dưỡng, kiến tập, thời gian, địa điểm, thành phần, giảng viên…) Tên những chuyên đề bồi dưỡng trong năm: -
Tên những chuyên đề bồi dưỡng trong năm
- Bồi dưỡng thường xuyên
+ CBQL:
QLMN 3: Quản lý cảm xúc bản thân của người CBQL trong cơ sở GDMN
QLMN 8:Tổ chức sinh hoạt chuyên môn hiệu quả ở cơ sở GDMN
QLMN 29: Quản trị việc xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện trong cơ sở GDMN
QLMN 36:Sử dụng hiệu quả các công cụ, phương tiện truyền thông trong công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong cơ sở GDMN
+ GV:
 Module MN 24: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội.
Module MN 30: Làm đồ dùng dạy học đồ chơi tự tạo
Module MN 31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
Module MN 32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
Module MN 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
+ Nhân viên:
 Module MN 6: Chăm sóc trẻ mầm non
- Bồi dưỡng theo nhu cầu:
+ CBQL: “Đạo đức nghề nghiệp, chuẩn phong cách giáo viên mầm non”, “ Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”, “ Quản trị trường mầm non theo hướng tự chủ”
+ GV: “Giáo dục phát triển tình cảm kỹ năng xã hội cho trẻ trong trường mầm non”, “ Tiếp cận học qua chơi và Steam trong GDMN”, “ Ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến trong xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục”;“Giáo dục bảo vệ Môi trường trong trường MN”; “Xây dựng trường học, lớp học thực chất, hiệu quả, tác phong nhà giáo chuẩn mực, thanh lịch”; “Văn hóa ứng xử trong trường học”; Kỹ năng kiểm soát cảm xúc tiêu cực và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực…( tự nghiên cứu tài liệu và được bồi dưỡng tại chuyên đề do tiến sỹ Nguyễn Duy Nhiên, tiến sỹ Phạm Văn Tư chia sẻ
+ NV: “Quản lý nuôi dưỡng chăm sóc trẻ tại trường mầm non” mời giảng viên Nguyễn Thị Hào ( tháng 11)
- Kiểm tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm học và chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc của các thành viên (kế hoạch kiểm tra; biên bản kiểm tra, kết quả kiểm tra…) - Ghi những nội dung nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá trong năm học:
- Kiểm tra về đội cán bộ, giáo viên, nhân viên
- Kiểm tra cớ sở vật chất: Phòng học, diện tích, cảnh quan trường học, ngân sách cho hoạt động giảng dạy, giáo dục.
- Kiểm tra thực hiện kế hoạch giáo dục:
+ Thực hiện chỉ tiêu, số lượng học sinh từng lớp, khối lớp và toàn trường
+ Thực hiện kế hoạch phổ cập giáo dục được giao.
+ Thực hiện quy chế tuyển sinh; hiệu quả đào tạo của nhà trường.
- Hoạt động và chất lượng giảng dạy, học tập các bộ môn văn hóa
+ Thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch giáo dục các nhóm lớp
+ Chất lượng giảng dạy của giáo viên qua việc dự giờ, thăm lớp
+ Kết quả học tập của trẻ: Các mục tiêu cần đạt mỗi độ tuổi
- Công tác quản lý của Hiệu trưởng
+ Xây dựng và triển khai thực hiện các loại kế hoạch
+ Tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội
- Kiểm tra chuyên đề xây dựng trường học hạnh phúc của các thành viên: Kiểm tra hồ sơ, việc thực hiện chương trình, nội dung, kế hoạch
- Kiểm tra hoạt động của các tổ nhóm chuyên môn
- Kiểm tra hoạt động của bộ phận văn thư, hành chính
- Kiểm tra tài chính, tài sản và công tác kế toán
- Kiểm tra hoạt động học tập và rèn luyện của học sinh
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong nhà trường
- Kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn trong trường học
 - Công tác quản lý các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập, tư thục:
 
+ Số lượng nhóm lớp MN tư thục nhà trường được phân công giúp đỡ:04
+ Số lượng nhóm lớp MN tư thục được kiểm tra/tháng:04
+ Tên nhóm lớp MN tư thục làm điểm cấp phường:…
- Tên các chuyên đề bồi dưỡng do nhà trường tổ chức cho CBQL, GV, NV các nhóm trẻ, lớp MN tư thục:
+ Chuyên đề tạo hình trẻ MBG và nhà trẻ
+ Chuyên đề lĩnh vực KPKH trẻ MGN và MGL
+ Chuyên đề tổ chức hoạt động vui chơi MGN
           
2/ Đầu tư cơ sở vật chất hướng tới chuẩn hóa, hiện đại hóa
            Nội dung Ghi ngắn gọn kết quả cần đạt Thời gian hoàn thành
- Những công trình được nhà trường cải tạo, sửa chữa làm mới trong năm học:
 
 
- Cải tạo, sửa chữa:
+ Thay các bệ xí đã cũ hỏng cho các lớp (21 cái)
+ Xử lý chống thấm dãy nhà mẫu giáo 4 tuổi
+ Xử lý và lát lại nền một số khu vực bị phồng gạch
+ Thay toàn bộ cửa gỗ bị mối mọt thành cửa nhựa lớp B3, B4
+ Thay toàn bộ cửa lớp C1, các cửa nhà kho dãy nhà 5 tuổi
- Xây mới, làm mới:
Xây mới toàn bộ hàng rào khu A

Tháng 8

Tháng 10

Tháng 9

Tháng 9

Tháng 01/2021

Tháng 12
- Các khu vực, không gian đưọc quy hoạch, xây dựng, thiết kế, khai thác hiệu quả trong năm học.
 
- Khu vực sân vườn: Thiết kế khu trải nghiệm cho trẻ từ vận động tinh cho đến các vận động thô tận dụng cải tạo đồ dùng đã hỏng
- Các phòng học: khai thác tối đa các nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên như cành lá cây khô, vỏ các loại quả, các loại hột hạt, khuy áo…được đưa vào các góc chơi
- Làm một số ngôi nhà gỗ để trẻ vui chơi và hoạt động trải nghiệm
 
Tháng 8Tháng 8
Tháng 9
- Mua sắm, bổ sung đồ dùng, thiết bị hiện đại ngoài danh mục tối thiểu trong năm học (những bộ đồ dùng, giáo cụ ứng dụng phương pháp giáo dục tiên tiến).
 
- Số lượng thiết bị, đồ dùng hiện đại đáp ứng nhu cầu vui chơi, học tập của trẻ sẽ mua sắm trong năm học:
-Bộ giáo cụ thực hành kỹ năng cuộc sống( giáo cụ
+ BT về vận động thô(thìa to, nhỏ; kẹp đá, nhíp,đũa; cốc trong,cốc đục;bình đục có quai, phễu)
+ BT về vận động tinh( bình nước, chén, nồi, khuấy bọt và vớt bọt, mút , xi lanh, ống bóp nhỏ,bộ thả tăm, đóng mở ví khóa, bộ nảy hạt, bình cốc có vạch)
+ Vận động khéo léo ( dập lỗ, dập ghim, đan nong mốt, bộ pha trà, cách văn xoay bu lông ốc vít
+ BT chăm sóc bản thân( kẹp áo, soi gương, chải tóc, cắt móng tay, cởi khuy áo, kéo khóa áo, mở đai nhựa, buôc tháo dây giầy, giá phơi đồ, bộ đánh giày)
+ BT chăm sóc môi trường (Hót hạt trên khay, lau gương, lau sàn nhà quét rác, cắm hoa
+BT về ẩm thực( Cách cắt chuối, trứng, nạo dưa chuột, giã lạc vừng)
 • Bộ chữ cái nhám
 • Các dạng hình học
 • Bộ chữ cái nét chữ
 • Quả địa cầu tái hiện các châu lục
 • Bộ đất, nước, không khí
 • Bộ tranh cờ các nước trên thế giới
 • Vẽ cắt dán từ hình ghép
 • Các bộ phận của lá cờ
 • Ẩm thực các nước
 • Quá trinh phát triển của con người
 • Vòng đời của cây
 • Vòng đời của động vật
 • Vòng đời của gà
 • Vòng đời của bướm
 • Bộ hạt cườm
 • Hộp thanh số
 • Thanh gỗ đỏ
 • Bộ chuỗi hạt
 • Bộ âm thanh
Tháng 9
- Phòng chức năng được đầu tư bổ sung thiết bị và khai thác hiệu quả trong năm học.
 
- Tên phòng chức năng được đầu tư bổ sung: Phòng GD thể chất
- Những nội dung, hạng mục sổ sung:
+ 05 bộ tập ghim trẻ em
+ 02 cầu thăng bằng
+ 02 ống chui
+ 02 Thang leo
Tháng 8
- Ứng dụng CNTT, phần mềm quản lý nuôi dưỡng, giáo dục hiệu quả trong năm học:
 
 
- Tên phần mềm quản lý nuôi dưỡng:
Phần mềm Thăng Long
 - Tên phần mềm quản lý giáo dục:
- Tên ngân hàng dữ liệu dùng chung trong trường: Ngân hàng các văn bản chỉ đạo cấp trên; Kho giáo án điện tử ( các bài giảng Elearning, Pơwerpoint)
Ngân hàng các hoạt động trải nghiệm
Ngân hàng các nội dung hoạt động giáo dục chia theo độ tuổi; Ngân hàng Hệ thống các bài tập Montesstori lĩnh vực thực hành cuộc sống; Ngân hàng sưu tầm về trang trí môi trường lớp học
Cả năm học 2020-2021
Công tác kiểm định chất lượng - Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
+ Đạt mức 2
+ Những tiêu chí chưa đạt: Tiêu chí 1.6 (mức 3)
- Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, GV, NV:
+ Đạt mức: 2
+ Những tiêu chí chưa đạt:  Tiêu chí 2.3 (mức 3)
- Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và thiết bị:
+ Đạt mức: 2
+ Những tiêu chí chưa đạt:  Tiêu chí 3.2, 3.3, 3.4 ( Mức 3)
- Tiêu chuẩn 4: Quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội:
+ Đạt mức: 3
+ Những tiêu chí chưa đạt: 0
- Tiêu chuẩn 5: Hoạt động, kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ:
+ Đạt mức: 2
+ Những tiêu chí chưa đạt:  Tiêu chí 5.3 (Mức 3)
Năm học 2020-2021

3/ Xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non:
            Nội dung Ghi ngắn gọn kết quả cần đạt Thời gian hoàn thành
Phân công, sắp xếp đội ngũ
 
1. GV:
- Nhà trẻ: 7 giáo viên
- Bình quân GV/nhóm: 2,3GV/Nhóm
Mẫu giáo: 32 giáo viên
- Bình quân GV/lớp: 2,1GV/Lớp
2. Nhân viên:
- Kế toán: 01
- Y tế: 0
- Văn thư: 0
- Nhân viên nuôi dưỡng: 12
- Số NV nuôi có trình độ CM đạt chuẩn : 12
Tháng 8
Xây dựng hình ảnh đội ngũ GVMN chuẩn mực thanh lịch
 
- Quy tắc ứng xử phù hợp : Cởi mở, lời nói chuẩn mực, thái độ tôn trọng, chia sẻ, thân thiện, lịch sự
- Trang phục, đồng phục: 100% CBGVNV mặc đồng phục trong khi làm việc: trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận
- Biển tên: Có
- Xây dựng tiêu chí đánh giá, thi đua nội dung giao tiếp, ứng xử, xưng hô với trẻ, đồng nghiệp, phụ huynh:
+ 100% các nhóm lớp thực hiện lễ giáo cho trẻ trong các hoạt động một ngày ở trường.
+ Trẻ biết chào hỏi, lê phép tự nhiên khi gặp người lớn.
+ Trẻ biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ và biết xin lỗi đúng lúc, đúng hoàn cảnh
- Quy định về sử dụng điện thoại, mạng xã hội của đội ngũ GV, NV: giáo viên không được sử dụng điện thoại vào giờ HĐC chỉ sử dụng đầu giờ buổi sáng khi phụ huynh gọi điện xin phép cho con nghỉ học hoặc khi có việc phát sinh cần trao đổi gấp về trẻ với phụ huynh ( như tự nhiên sốt cao). Quán triệt đội ngũ sử dụng mạng xã hội thông minh không chia sẻ, bình luận tiêu cực bất cứ thông tin không chính thống trên mạng xã hội, chỉ nên chia sẻ những tấm gương sáng, những bài học bổ ích trong cuộc sống.
- Về giờ giấc:
+ Giờ giáo viên có mặt đón trẻ sớm:7h10’
+ Giờ trả trẻ: 16h30’-17h30’
+ Giờ trả trẻ muộn (nếu có):
Cả năm học
Phát triển đội ngũ - Số giáo viên học nâng chuẩn trong năm: 02
- Số GV, NV được kết nạp Đảng trong năm học: 04
- Đổi mới sinh hoạt chuyên môn (ghi nội dung, hình thức đổi mới nào sẽ thực hiện)
+ Nội dung:vận dụng các phương pháp giáo dục Steam, Reggomelia trong các hoạt động giáo dục trẻ
+ Hình thức:sinh hoạt trực tiếp 2lần/tháng
Năm học 2020-2021
Cam kết thực hiện những yêu cầu chung của ngành:
(có tổ chức ký cam kết hay không)
Có tổ chức ký cam kết thực hiện những yêu cầu chung của ngành:
- Thực hiện nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Tham gia đầy đủ các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động khác ngoài nhiệm vụ chuyên môn.
- Không vi phạm đạo đức nhà giáo
- Không dạy trước chương trình lớp 1
- Không sinh con thứ 3
- Về đảm bảo an  toàn cho trẻ:Không để tình trạng gây mất an toàn cho trẻ trong trường mầm non
- Không làm tổn hại thân thể và tinh thần trẻ:quán triệt thường xuyên, học tập quy chế nuôi dạy trẻ
- Không gây mất đoàn kết, đơn thư vượt cấp:Không để tình trạng có đơn thư vượt cấp gây mất đoàn kết.
Tháng 10

4/ Chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ:
            Nội dung Chỉ tiêu,
(ghi ngắn gọn kết quả cần đạt)
Thời gian hoàn thành
Đảm bảo an toàn thể chất, tinh thần cho trẻ
 
- Chỉ tiêu: 100 % trẻ được đảm bảo an  toàn
- Biện pháp chính:
+ Tổ chức ký cam kết không vi phạm đạo đức nhà giáo đối với 100% CBGVNV
+Thường xuyên rà soát tất cả các thiết bị trong và ngoài lớp học để kịp thời phát hiện những yếu tố có nguy cơ gây mất an toàn phải được khắc phục ngay như đồ chơi ngoài sân trường, hệ thống dây điện, ổ điện, các khu vực ngoài thang tời có biển báo có thể gây nguy hiểm
+Thực hiện nghiêm túc quy trình nhà bếp một chiều, kiểm tra thực phẩm trước khi đưa vào chế biến đảm bảo 100% vệ sinh ATTP
+Tổ chức tập huấn và tham gia các lớp tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm.
+ Tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh trong ăn uống, xử lý tình huống khi ăn phải thức ăn có mùi vị lạ.
 


Tháng 9

Cả năm học

Cả năm học


Tháng 10

Cả năm học
 
Công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe:
 
- Mức tiền ăn của trẻ/ngày: 25.000đ/trẻ/ngày
- Mức tiền ăn của cô/ngày: 20.000đ/ cô/ ngày
- Số lần khám sức khỏe cho trẻ/năm: 02lần/ năm
- Thực đơn/tháng: 02/ tháng (theo tuần chẵn, lẻ)
- Tỷ lệ trẻ Mẫu giáo tham gia uống sữa học đường: 89,6 %
- Tên đơn vị cung cấp thực phẩm chế biến bữa ăn:
+ Công ty TNHH TM&DV Âu Cơ
+ Công ty xúc tiến thương mại Gia Phúc
+ Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Hà Tây
+ Công ty TNHH thương mại TP Thịnh Phát
+ Cơ sở kinh doanh: Đào Văn Hà
+ Cơ sở kinh doanh: Nguyễn Thị Thu
+ Cơ sở kinh doanh: Nguyễn Thị Thanh Nga
+ Cơ sở kinh doanh Phạm Thị Ngọc
+ Công ty cổ phần Đầu tư Học Đường Xanh
+ Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Đông
Năm học 2020-2021
Xây dựng, phát triển chương trình giáo dục nhà trường, nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN + Chuyên đề trọng tâm của nhà trường triển khai thực hiện trong năm: Thực chất, hiệu quả xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc
+ Số tiết kiến tập tại trường về đổi mới hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục “học bằng chơi, chơi mà học”, “học thông qua trải nghiệm”: 12 tiết
+ Tên hoạt động kiến tập: HĐ tạo hình, âm nhạc, khám phá khoa học, LQVT
+ Số tiết kiến tập tại trường về ứng dụng phương pháp GD tiên tiến: 06 tiết
+ Tên hoạt động :HĐ tạo hình, HĐ khám phá
+ Xây dựng các lớp điểm, nội dung làm điểm:
+ Lớp:A2 (MGL): ứng dụng phương pháp giáo dục Steam trong hoạt động khám phá khoa học
+ Lớp:A6( MGL): ứng dụng phương pháp Reggomelia trong lớp học
 + Lớp B1( MGN) điểm ứng dụng phương pháp Reggiomelia trong lớp học
+ Lớp B3( MGN) ứng dụng phương pháp Steam trong hoạt động khám phá
+ Lớp C4( MGB) lớp học hạnh phúc trong hoạt động đón và trả trẻ
+ Lớp C1(MGB) ứng dụng phương pháp montessory trong hoạt động kỹ năng tự phục vụ
+ Lớp D2( nhà trẻ)   làm điểm về lớp học hạnh phúc trong giờ ngủ trưa
+ 100% các nhóm lớp thực hiện đúng chuyên đề trọng tâm của năm học “Thực chất, hiệu quả xây dựng trường lớp mầm non hạnh phúc”
 
Từ tháng 10/2020- tháng 04/2021
Các hoạt động sự kiện, trải nghiệm, tham quan tổ chức trong năm học - Tên các hoạt động giao lưu trong trường, ngoài trường cho trẻ:
+ Địa điểm tham quan, dã ngoại trong năm (nếu có) tham quan nhà lưu niệm Bác Hồ, xưởng dệt lụa, chợ đồ cổ đồ xưa, trường tiểu học, chợ hoa xuân
+ Hội Thi cho cô, cho trẻ: Bé tài năng; Ai thông minh như học sinh 5 tuổi; Nghệ thuật trong tay bé
+ Hoạt động khác: Trải nghiệm làm bánh trung thu, Lễ Hội Halloween, tết nguyên đán
Làm bưu thiếp tặng bà, mẹ, cô nhân ngày 20/10 và ngày 08/03
Cả năm học 2020-2021
Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, năng khiếu, Tiếng Anh - Tên hoạt động năng khiếu 01: Làm quen Tiếng Anh
+ Độ tuổi tổ chức: 5 tuổi
+ Hình thức tổ chức (liên kết/tự tổ chức): Liên kết
+ Tên trung tâm liên kết: Trung tâm Ngoại ngữ Tin học English Education For Everyone (E3) - Công ty cổ phần Giáo dục E3
- Tên hoạt động năng khiếu 02: Tạo hình sáng tạo
+ Độ tuổi tổ chức: 3,4,5 tuổi
+ Hình thức tổ chức (liên kết/tự tổ chức): liên kết
+ Tên trung tâm liên kết: trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Sunkids Việt Nam
- Tên hoạt động năng khiếu 03: Múa, võ
+ Độ tuổi tổ chức: 3,4,5 tuổi
+ Hình thức tổ chức (liên kết/tự tổ chức): Liên kết
+ Tên trung tâm liên kết: Trung tâm bồi dưỡng năng khiếu Thiên Tường Art
- Tên hoạt động năng khiếu 04: Nhảy hiện đại
+ Độ tuổi tổ chức: 3,4,5 tuổi
+ Hình thức tổ chức: Liên kết
+ Tên trung tâm liên kết: Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng Khai- Chấn – Hưng Phát
Cả năm học 2020-2020
5/ Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế, tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non:
            Nội dung Chỉ tiêu,
Giải pháp thực hiện
 
Thời gian hoàn thành
- Công tác xã hội hóa, Hội nhập quốc tế
 
- Xã hội hóa về kiến thức: Chủ động nghiên cứu, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến của các nước trong khu vực và thế giới vào nhà trường…
- Xã hội hóa về nguồn lực (nhân lực, vật lực, tài lực…): Đảm bảo thực hiện đúng thu chi quỹ cha mẹ học sinh theo thông tư 55.
Năm học 2020-2021
- Công tác truyền thông về giáo dục mầm non - Số lượng bài đăng tải trên website của nhà trường/ tháng: 02 bài/tháng
- Những nội dung đăng tải trên Website: Các thông tin về công tác tuyển sinh, công khai về chất lượng của nhà trường, các ngày hội của cô và trẻ, phổ biến pháp luật…
- Những nội dung tuyên truyển trên bảng thông tin các lớp:
+ KH giáo dục
+ Thực đơn hàng ngày của trẻ
+ Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh. ( Tuyên truyền 5K)
+ Tuyên truyền các văn bản quy phạm phạm luật về giáo dục mầm non: các khoản thu, chi theo quy định; luật giáo dục …
+ Tuyên truyên về cách chăm sóc sức khỏe trẻ:  Bảng cân đo sức khỏe của trẻ; Cách chăm sóc trẻ khi thời tiết giao mùa, thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, các bữa ăn đảm bảo dinh dưỡng…)
+ Tuyên truyền chương trình giáo dục trẻ: cách chơi với con tại nhà, các bài học của trẻ tại lớp, các mục tiêu cần đạt trong tháng, các trang giáo dục mầm non
 
Năm học 2020-2021


                                                         Hà Đông, ngày      tháng      năm 2020            
Phòng GD&ĐT duyệt
(Ký đóng dấu)
Chủ tịch công đoàn    
   (Ký đóng dấu) 
Hiệu trưởng
(Ký đóng dấu) 
 
 Từ khóa: đăng ký, phấn đấu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Nhà trẻ

Bữa sáng 
 • Cơm - xào bí đỏ
 • Thịt lợn, tôm sú xốt cà chua
 • Canh khoai tây, cà rốt
 • Tráng miệng: Dưa hấu
Quà chiều
 • Cơm tẻ
 • Thịt bò xốt cà chua
 • Canh rau cải xanh nấu thịt lợn
 • Uống sữa: Nu ti

Mẫu giáo

Bữa sáng 
 • Cơm - xào bí đỏ
 • Thịt lợn, tôm sú xốt cà chua
 • Canh khoai tây, cà rốt
 • Tráng miệng: Dưa hấu
Bữa chiều
 • Phở thịt bò
 • Uống sữa: Nuti
 • 21270798 1939415339605230 4561001135202326134 N
  21270798 1939415339605230...
 • 21272215 1939415379605226 793745796417965100 N
  21272215 1939415379605226...
 • 21314699 1939415312938566 9034149027400465869 N
  21314699 1939415312938566...
 • 21369374 1939415326271898 7524408868315941427 N
  21369374 1939415326271898...

Ảnh mới

kids

ban

Điện thoại

 • Trường Mầm Non Vạn Phúc
  02433.826.270

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

 • Đang truy cập6
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay589
 • Tháng hiện tại55,024
 • Tổng lượt truy cập6,607,603
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây