Kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019

Thứ năm - 14/11/2019 16:46
Kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 của trường mầm non Vạn Phúc

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON VẠN PHÚC
      Số:  13 /KH-MNVP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
             Vạn Phúc, ngày  15 tháng  02 năm 2019
 

KẾ HOẠCH
Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019

         
Thực hiện kế hoạch số 117/KH- PGDĐT ngày 31/01/2019 về việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019; Trường mầm non Vạn Phúc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2019 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.       
1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh trong toàn trưởng, nhằm góp phần ổn định môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục.
- Cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường nắm được các nhiệm vụ của công tác pháp chế mà nhà trường cần phải tổ chức thực hiện.
- Tổ trưởng chuyên môn thực hiện triển khai tới các nhóm, lớp, cá nhân nắm được cách thức tổ chức, triển khai, kiểm tra, đánh giá công tác phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm nhằm đưa công tác pháp chế, giáo dục pháp luật hoạt động ổn định, đạt hiệu quả. Thúc đẩy hoạt động quản lý, giáo dục của các nhà trường đi vào nề nếp.
- Tăng cường công tác pháp chế, giáo dục pháp luật, đảm bảo cho hoạt động tuân thủ theo pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh trong nhà trường.
2. Yêu cầu:
- Phổ biến kịp thời, thường xuyên các quy định pháp luật đến cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong toàn trưởng.
- Lựa chọn nội dung pháp luật phù hợp, có hệ thống và bảo đảm hiệu quả thiết thực đối với từng đối tượng; nội dung trọng tâm là các quy định pháp luật về giáo dục mới ban hành; các quy định pháp luật mới về cán bộ, công chức, viên chức; Luật Giáo dục; Luật lao động; Điều lệ nhà trường; Thông tư, hướng dẫn quy chế dân chủ, thi đua khen thưởng, tài chính, tài sản công, quản lý dạy thêm, học thêm; nội quy, quy chế trong nhà trường, các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hành, tiết kiệm chống lãng phí…
- Triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức PBGDPL trong nhà trường; trong đó ưu tiên thực hiện dứt điểm một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo cơ sở cho việc triển khai công tác PBGDPL trong các năm sau.
- Nâng cao chất lượng giảng dạy giáo dục pháp luật; kết hợp PBGDPL với giáo dục đạo đức; lồng ghép hoạt động PBGDPL với các cuộc vận động, các phong trào thi đua và các hoạt động kỷ niệm lớn trong hàng năm.
- Tăng cường phối hợp các lực lượng triển khai công tác PBGDPL và ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động PBGDPL.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN.
          1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức.
          - Quán triệt các văn bản chỉ đạo, các quy định về công tác PBGDPL, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, giáo viên, học sinh;
          - Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, giáo viên , nhân viên , phụ huynh về vai trò của PBGDPL trong nhà trường; tăng cường trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành giáo dục và các cấp chính quyền địa phương trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện PBGDPL trong nhà trường;
          - Phát huy hiệu quả các hình thức tuyên truyền, PBGDPL trong nhà trường như: panô, áp phích, các viết, tranh tuyên truyền dán tại bảng tin của các lớp để phụ huynh biết và phối hợp cùng thực hiện.
- Thực hiện việc ban hành văn bản, quản lý văn bản đi và văn bản đến đảm bảo đúng quy định ( lưu ý: thẩm quyền ban hành, thể thức văn bản cần bám sát Thông tư 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản).  
          2. Nâng cao chất lượng dạy và học kiến thức pháp luật phù hợp ở các cấp học theo quy định của Bộ GD&ĐT về việc PBGDPL trong ngành giáo dục.
Các tổ chuyên môn tiếp tục giảng dạy hiệu quả một số nội dung pháp luật đơn giản về giao thông, về gia đình, về môi trường, vệ sinh nơi công cộng, vệ sinh an toàn thực phẩm… vào các trò chơi ở lứa tuổi mẫu giáo nhằm hình thành tâm lý ban đầu mang tính luật, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em vào học lớp 1;
          3. Đa dạng hoá, nâng cao chât lượng các hình thức giáo dục ngoại khoá, các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
           - Đa dạng hóa các hình thức PBGDL ngoại khoá như: tổ chức các báo cáo chuyên đề, các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, lồng ghép nội dung pháp luật vào các hoạt động văn hoá, văn nghệ, tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin của nhà trường, bảng tin, pano.
           -  Chú trọng tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, tham gia các hoạt động mang tính thực hành chính trị, xã hội, các hoạt động nghiên cứu khoa học về các vấn đề pháp luật trong thực tiễn, tổ chức học tập, nghiên cứu các chuyên đề về pháp luật và cập nhật các kiến thức pháp luật mới.
         4. Bổ sung đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ làm công tác PBGDPL.
          - Trên cơ sở kết quả tổng kết phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018, tiếp tục rà soát đội ngũ giáo viên, nhân viên cán bộ phụ trách công tác PBGDPL pháp luật hiện có trong các tổ; đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ sung về số lượng và chất lượng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác PBGDPL.
          - Nâng cao chất lượng giáo viên giảng dạy, giáo dục thông qua đào tạo trên chuẩn và thu hút nhân tài;
          - Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan đến chương trình giáo dục cho giáo viên mầm non theo từng độ tuổi.
- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ phổ biến giáo dục pháp luật; bố trí cán bộ có trình độ khả năng tuyên truyền về công các phổ biến giáo dục pháp luật, có nhiệt huyết phụ trách công tác PBGDPL trong trường mầm non Vạn Phúc.
          - Khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường.
5. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ công tác PBGDPL trong nhà trường .
          - Hàng năm, trường rà soát , kiểm kê  các đồ dùng căn cứ danh mục tài liệu, thiết bị hỗ trợ dạy học các kiến thức pháp luật của Bộ GD&ĐT quy định, tài liệu tham khảo về pháp luật theo chuyên đề; các đề cương tuyên truyền pháp luật; sách hỏi đáp pháp luật, sách pháp luật phổ thông; các báo, tạp chí chuyên ngành về luật, sách hệ thống hoá về pháp luật và tài liệu PBGDPL khác cho , giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục;
- Duy trì và phát triển tủ sách pháp luật trong trường học. Xây dựng phong trào đọc sách pháp luật trong cán bộ, giáo viên, nhân viên.
- Xây dựng danh mục về bộ mẫu thiết bị phục vụ giảng dạy lồng ghép trong chương trình phù hợp từng độ tuổi để sử dụng có hiệu quả, thống nhất trong toàn trường. Chú trọng việc sử dụng các công cụ tin học, phương tiện điện tử, các mô hình trực quan phục vụ việc dạy.
6. Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan một cách chặt chẽ và tăng cường xã hội hóa công tác PBGDPL trong nhà trường.
- Tăng cường sự phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đào tạo với các phòng ban chức năng của quận, chính quyền địa phương để nâng cao chất lượng công tác PBGDPL.
- Tăng cường xã hội hóa các hoạt động PBGDPL, tăng cường sự tham gia của các tổ chức kinh tế, tổ chức quốc tế và các tổ chức cá nhân vào công tác PBGDPL trong nhà trường. 
III. TỔ CHỨC VÀ THỰC HIỆN
- Xây dựng kế hoạch, quyết định ban chỉ đạo phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 .
- Tổ chức quán triệt nội dung các văn bản pháp luật mới cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh. Phối hợp phổ biến pháp luật cho cha mẹ học sinh và nhân dân;
- Khuyến khích cán bộ, giáo viên đi sâu nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm về thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường;
- Tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện nâng cao chất lượng công tác PBGDPL; kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác hiệu quả tủ sách pháp luật tại đơn vị; báo cáo  kết quả công  tác theo định kỳ về Phòng;
- Đưa nội dung công tác PBGDPL vào tiêu chí thi đua, để xét thi đua cho các khối, tổ theo học kỳ và cả năm học;
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, sinh hoạt và giảng dạy lồng ghép nội dung pháp luật  ; tăng cường tổ chức các cuộc thi và tổ chức giao lưu giữa các lớp nhằm nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong các năm học;
- Tăng cường việc thực hiện nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường; xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật tại đơn vị; báo cáo  kết quả công tác theo định kỳ về Phòng GD&ĐT;
- Đưa nội dung công tác PBGDPL của nhà trường vào tiêu chí thi đua để xét thi đua cho cán bộ, giáo viên theo học kỳ và cả năm học;
- Trên đây là Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2019 của trường mầm non Vạn Phúc. Trường mầm non Vạn Phúc đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT;
- Ban giám hiệu
- Lưu: VT.                                                                        
HIỆU TRƯỞNG
Đỗ Thị Vượng

 

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện giáo trình điện tử
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
EMIS online
Hệ thống quản lý chất lượng giao dục EQMS
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Kids
Kids
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm Non Vạn Phúc


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập42
  • Hôm nay5,710
  • Tháng hiện tại168,713
  • Tổng lượt truy cập9,721,597
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây