Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Thứ sáu - 15/11/2019 10:02

 

 

UBND QUẬN HÀ ĐÔNG
TRƯỜNG MẦM NON VẠN PHÚC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 15 /KH-MNVP Hà Đông, ngày15  tháng 02  năm 2019


KẾ HOẠCH
Công tác phòng, chống tham nhũng
Trường mầm non Vạn Phúc năm 2019

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng; Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ Ban hành Chiến lược Quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 4145/BGD&ĐT-TTr ngày 24/8/2016 của Bộ GD&ĐT về việc nâng cao chất lượng thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ;  Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy về “nâng cao hiệu quả công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019;

Thực hiện Kế hoạch số 67/KH-PGD&ĐT ngày 16/01/2019 của Phòng  GD&ĐT quận Hà Đông về việc công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Đông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
Trường mầm non Vạn Phúc xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) của ngành GD&ĐT quận Hà Đông năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và Kế hoạch của UBND Thành phố, Sở GD&ĐT Hà Nội, UBND quận Hà Đông, PGD&ĐT quận  về công tác PCTN. Ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ các cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực.
- Nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu nhà trường. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
- Đề cao công tác tự kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí.
2. Yêu cầu
- Việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN gắn liền với thực hiện tiết liệm, chống lãng phí và việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện đồng bộ các giải pháp PCTN, trong đó xác định phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng.
- Thực hiện tốt Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản”.
- Chỉ đạo các nhà trường tích hợp giáo dục kỹ năng PCTN trong chương trình chính khóa cũng như trong các hoạt động ngoại khóa cho thanh, thiếu niên.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện công khai, minh bạch trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước.
II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Việc quán triệt thực hiện, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định về phòng, chống tham nhũng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh
- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN: Công ước của Liên hợp quốc về phòng, chống tham nhũng; Luật PCTN; Luật khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật Viên chức số 58/2010/QH12; Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 7/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 12-CT/TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường chỉnh đốn gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;  Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT ban hành quy định về đạo đức nhà giáo; Thông tư số 36/2017/TT-BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GD&ĐT ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Chỉ thị số 1737/CT- BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; Chỉ thị số 10-CT/TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; Chương trình số 07-CTr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”; Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 26/12/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 86/KH-SGD&ĐT ngày 09/01/2019 của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019; Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 08/01/2019 của UBND quận Đông về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019.
- Chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, học tập chính trị cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động các quy định về PCTN trên;
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nội dung PCTN thông qua nhiều hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị; tích hợp nội dung PCTN vào giảng dạy pháp luật về PCTN cho học sinh với thời lượng phù hợp, hiệu quả.
2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị
- Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập theo đúng Luật PCTN số 27/2012/QH13 ngày 23/11/2012; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/07/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác PCTN; tiếp tục đổi mới sắp xếp bộ máy tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và luân chuyển cán bộ quản lý và chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức trong ngành Giáo dục.
- Thực hiện nghiêm túc công khai, minh bạch dự toán và quyết toán ngân sách hàng năm.
- Nâng cao hoạt động của Công đoàn, Thanh tra nhân dân và cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động và học sinh trong công tác PCTN.
- Xây dựng và thực hiện cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin của công dân về hoạt động của cơ quan; xây dựng và ban hành các quy định, quy trình thực hiện quy chế dân chủ; quy chế chi tiêu nội bộ trong nhà trường.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban thường vụ Thành ủy về “tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố”; giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng.
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra theo Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra.
4. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch trong thực hiện các quy định về chính sách và pháp luật; công tác thu-chi, tài chính; quản lý, sử dụng tài sản công; kịp thời xử lý nghiêm với cá nhân vi phạm.
- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu nhà trường, tổ chức trong công tác PCTN; nghiêm túc thực hiện quy định về xử lý trách nhiệm nguời đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách theo Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 và Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Nhà trường
- Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các nhóm lớp, tổ triển khai thực hiện với hình thức phù hợp, có hiệu quả.
- Tổ chức thực hiện; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng của các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện chế độ báo cáo công tác PCTN định kì với UBND quận Hà Đông, phòng GD&ĐT.
- Thực hiện nghiêm túc các văn bản về PCTN và đặc biệt tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung pháp luật phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy trong nhà trường theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức triển khai thực hiện với những hình thức phù hợp; đốc đốc, kiểm tra và xây dựng báo cáo đánh giá việc tổ chức triển khai Luật phòng, chống tham nhũng theo định kì, gửi về phòng GD&ĐT quận (bộ phận Thanh tra) để tổng hợp báo cáo.
Trên đây là kế hoạch thực hiện luật PCTN của trường mầm non Vạn Phúc năm 2019.

 

 
Nơi nhận:
- PGD&ĐT;                                                                             
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Thị Vượng
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thư viện giáo trình điện tử
Bộ giáo dục và đào tạo
Trường học kết nối
EMIS online
Hệ thống quản lý chất lượng giao dục EQMS
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Kids
Kids
Liên hệ với chúng tôi

Trường Mầm Non Vạn Phúc


Thống kê truy cập
  • Đang truy cập40
  • Hôm nay6,348
  • Tháng hiện tại169,351
  • Tổng lượt truy cập9,722,235
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây